JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
A Literature Research on the Establishment of Zen Buddhism Temple in Tang Dynasty of China
facebook(new window)  Pirnt(new window) E-mail(new window) Excel Download
 Title & Authors
A Literature Research on the Establishment of Zen Buddhism Temple in Tang Dynasty of China
Han, Ji-Man;
 
 Abstract
In existing studies, the independence of Zen Buddhism temple in 9th century, the late period of Tang dynasty, has been known as the great achievement of Zen priest Pai-chang Huai-hai(百丈懷海), who established the asceticism standards of ching-kuei(淸規). The purpose of this study is to clarify the social background and trend of Zen Buddhism in 9th century, the elements of Zen Buddhism temple, and the characteristic of them, by the method of historical literature analysis. In addition, it was traced that, the changing process of asceticism space in Buddhism temple in the previous stage of Zen Buddhism independence, and historical revaluation of Pai-chang Huai-hai was attempted.
 Keywords
Tang dynasty;Pai-chang Huai-hai;ching-kuei;Zen Buddhism temple;
 Language
Korean
 Cited by
1.
나말려초 구산선문 가람구성의 의미,한지만;

대한건축학회논문집:계획계, 2016. vol.32. 6, pp.49-58 crossref(new window)
2.
송대 선종사원의 승당과 고원 배치 전통,한지만;

건축역사연구, 2016. vol.25. 4, pp.45-56 crossref(new window)
 References
1.
Fu, X. (2001), Zhong-guo gu-dai jian-zhu-shi, 2, Beijing, Zhong-guo jian-zhu gong-ye chu-ban-she.

2.
Ibuki, A. (2004). Zen no rekisi, Kyoto, Hozokan.

3.
Isi-i, S. (1995), Hajyosingi no kenkyu, Komazawadaigaku zenkenkyujyo nenpo, 6, 15-53.

4.
Kamada, S. (2006), Chyugoku bukyousi, Tokyo, Iwanami-syoten.

5.
Komazawadaigaku nai zengaku daijiten hensanjyo, (2003), Sinban zenngaku daijiten, 7th ed., Tokyo, Daisyukan syoten.

6.
Kondo, R. (1971), Toudai zensyu no keizai kiban, The journal of the nippon buddhist research association, 37, 137-151.

7.
Mizuno, K. (1957). Zensyu seiritsu izen no sina no zenjyo sisousi jyosetsu, Komazawadaigaku kenkyu-kiyo, 15, 15-54.

8.
Nakamura, H. (2006), Bukkyogo daijiten, 13th ed., Tokyo, Tokyo syoseki.

9.
Nisio, K. (2006), Chugoku kinsei niokeru kokka to zensyu, Kyoto, Sibunkaku syupan.

10.
Ono K. (1990), Chugoku zui tou chyoan ji-in siryo syusei, Kyoto, Houzoukan.

11.
Osaka, K. (1976), Chugoku ni okeru zen no tenkai, Kouza zen, 3, Tokyo, Chikumasyobou, 109-134.

12.
Sekiguchi, K. (1983), Chyugoku konan no daizenin to nansou gozan, Ars buddhica, 144, 11-48.

13.
Sekiguchi, K. (1991), Gozan to zenin, Tokyo, Syogakukan.

14.
Yanagida, S. (1976), Chugoku zensyusi, Kouza Zen, 3, Tokyo, Chikumasyobou, 30-34.

15.
Yokoyama, H. (1967), Zen no kenchiku, Tokyo, Shyokokusya.

16.
Zhang, S. (2000), Wushanshichatu yu nansong jiangnan chansi, Nanjing, Dongnandaxue chubanshe.

17.
Zhang, S. (2002), Buddhist temples of Jiangnan in China, Wuhan, Hubei jiaoyu chubanshe.