1,2-Naphthoquinone Dioxime의 합성과 그 성질 및 산해리정수

  • Published : 19670900

Abstract

Keywords

References

  1. Anal. Chem. v.21 R. C. Voter;C. V. Banks
  2. J. Am. Chem. Soc. v.76 L. G. Van Uitert;W. C. Fernelius
  3. Analyt. Chim. Acta v.11 R. G. Charles;H. Freiser
  4. Organic Syntheses v.1
  5. Beilstein Handbuch der Organischen Chemie, Band VII., Isocyclische Reihe v.VII
  6. J. Am. Chem. Soc. v.74 H. Freiser;R. G. Charles;W. D. Jonston