Dimethyldodecylamine Oxide 의 물/n-프로판올 용매에서 혼합미셸 형성에 관한 열역학적 연구

Thermodynamics on the Mixed Micellar Formation of Dimethyldodecylamine Oxide in Water/n-Propanol

 • 발행 : 1993.06.20

초록

Dimethyldodecylamine Oxide(DDAO)의 미셀화에 대한 pH 효과와 n-프로판올 효과를 조사하기위하여 유사상태분리모델(pseudophase separation model)을 이용하였다. DDAO는 양성자화된 양이온 계면활성제와 비산성화된 중성 계면활성제 두 종류로 존재할 수 있으며, 이들은 열역학적으로 이성분 혼합메셀을 형성할 수 있다. 각 성분의 조성은 용액의 pH에 따라 달라지며, 각 종류 계면활성제들의 활동도, 미셀상태의 조성, 단량체상태의 조성 및 pH에 따른 임계미셀농도를 유사상태분리이론을 이용하여 실험적인 DDAO의 적정곡선으로부터 계산하였다. 임계미셀농도와 DDAO의 산-염기 해리평형상수($K_a$)는 미셀상태의 조성에 따라 변하였으며, 이들은 pH가 5인 지점에서 최소점 현상을 보이고 있다. 그리고 n-프로판올을 첨가하므로써 DDAO의 임계미셀농도는 감소하였으며, n-프로판올의 농도가 증가할수록 임계미셀농도는 더욱 감소하였다.

키워드

참고문헌

 1. Langmuir v.8 C. Samoria;S. Puvvada;D. Blankschtein
 2. J. Phys. Chem. v.70 F. Tokiwa;K. Ohki
 3. Langmuir v.7 H. Zhang;P. L. Dubin;J. I. Kaplan
 4. J. Phys. Chem. v.71 M. A. Hamdiyyah;K. J. Mysels
 5. J. Phys. Chem. v.66 K. W. Herman
 6. J. Phys. Chem. v.68 K. W. Herman
 7. Langmuir v.8 J. C. Brackman;J. B. N. Engberts
 8. J. Phys. Chem. v.87 P. M. Holland;D. N. Rubingh
 9. Langmuir v.6 M. Valiente;E. Rodenas
 10. Langmuir v.7 D. G. Marangoni;J. C. T. Kwak
 11. J. Colloid Interface Sci. v.81 M. J. Mille
 12. J. Phys. Chem. v.71 F. Tokiwa;K. Ohki
 13. Surfactnats in Solution T. Imae;S. Ikeda;K. L. Mittal(ed.)
 14. J. Phys. Chem. v.96 C. Bravo;J. R. Leis;M. E. Pena
 15. J. Phys. Chem. v.91 J. Kibblewhite;C. J. Drummond;F. Grieser;T. W. Healy
 16. Langmuir v.8 W. Guo;E. K. Guzman;S. D. Heavin;Z. Li;B. M. Fung;S. D. Christian
 17. Langmuir v.8 Y. J. Nikas;S. Puvvada;D. Blankschtein
 18. J. C. S. Faraday I v.71 J. H. Clint
 19. Bull. Chem. Soc. Jpn. v.56 K. Meguro;Y. Tabata;N. Fujimoto;K. Esumi
 20. J. Phys. Chem. v.84 N. Funasaki;S. Hada
 21. Langmuir v.7 S. Miyagishi;M. Higashide;T. Asakawa;M. Nishida
 22. Langmuir v.6 J. F. Rathamn;D. S. Christian