FTIR-RA 분광법을 이용한 스테아르산 단분자막에서 분자구조의 온도의존성 고찰

Study on Temperature Dependence of Molecular Structure in Stearic Acid LB Films Using FTIR-RAS

 • Kim, Dong Won (Department of Chemistry, Chungbuk National University) ;
 • Park, Sang Rae (Department of Chemistry, Chungbuk National University) ;
 • Umemura Junjo (Institute for Chemical Research, Kyoto University) ;
 • Takeda Satoshi (Institute for Chemical Research, Kyoto University) ;
 • Hasegawa Takeshi (Institute for Chemical Research, Kyoto University) ;
 • Takenaka Tohru (Institute for Chemical Research, Kyoto University) ;
 • Lee Hai Won (Department of Chemistry, Hanyang University)
 • 발행 : 1993.06.20

초록

물 표면 위의 스테아르산 단분자막을 은을 입힌 유리판에 이전시켜 1층, 3층, 9층 및 21층의 Langmuir-Blodgett(LB) 분자막을 제조하였다. 표면압은 30 mN/m 이었으며 FTIR-RA 분광법을 이용하여 31~72$^{\circ}C$에서 적외선 흡수 스펙트럼을 얻었다. $31^{\circ}C$에서 탄화수소 사슬이 보다 더 수직적인 배향을 나타내고 있었으며 1층의 경우에는 C = O의 피크가 관찰되지 않았다. 이는 은표면에서 이미지 이중극 효과나 금속염을 형성하기 때문으로 본다. 1층과 3층의 경우에는 스테아르산의 트란스 이성질체가 많고 21층의 경우에는 시스형이 많은 것으로 나타났다. 온도 변화에 대한 FTIR-RAS 측정에서 분자층의 수를 증가시키면 사슬의 녹는점이 높아졌으나 1층의 경우는 예외를 나타내는데 이는 1층의 경우 은기판과의 강한 상호작용에 의한 때문이다.

키워드

참고문헌

 1. Langmuir v.2 F. Kimura;J. Umemura;T. Takenaka
 2. Chem. Lett. T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka
 3. Langmuir v.3 T. Kamata;A. Kato;J. Umemura;T. Takenaka
 4. Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ. v.65 T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka
 5. Bull. Inst. Chem. Res. Kyoto Univ. v.65 T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka
 6. Adv. Mater v.2 A. M. Bibo;I. R. Peterson
 7. J. Phys. Chem. v.95 A. M. Bibo;C. M. Knobler;I. R. Peterrson
 8. Proc. SPIE T. Takenaka;J. Umemura;T. Kawai;T. Kamata;N. Koizumi
 9. Chem. Lett. T. Hasegawa;T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka
 10. Langmuir J. Umemura;D. Takeda;T. Hasegawa;T. Kamata;T. Takenaka
 11. J. Phys. Chem. v.92 J. L. Dote;R. L. Mowery
 12. J. Phys. Chem. v.95 T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka;N. Koizumi
 13. Appl. Spectrosc. v.39 N. E. Schlotter;J. F. Rabolt
 14. J. Chem. Phys. v.82 C. Naselli;J. F. Rabolt;J. D. Swalen
 15. J. Phys. Chem. v.94 J. Umemura;T. Kamata;T. Kawai;T. Takenaka
 16. J. Chem. Phys. v.78 J. F. Rabolt;F. C. Burns;N. E. Schlotter;J. D. Swalen
 17. Thin Solid Films v.178 J. Umemura;Y. Hishiro;T. Kawai;T. Takenaka;Y. Gotoh;M. Fujihira
 18. Thin Solid Films. v.178 T. Kamata;J. Umemura;T. Takenaka;K. Isomura;H. Taniguti
 19. Yukagaku (Oil Chem.) v.36 M. Gotoh
 20. J. Dispersion Sci. Technol. v.10 M. Kobayashi;F. Kaneko
 21. Thin Solid Films v.178 K. Kobayashi;T. Takaoka;S. Ochiai
 22. Chem. Phys. v.97 A. Bonnerot;P. A. Chollet;H. Frisby;M. Hoclet
 23. Crystallization and Polymorphysm of Fats and Fatty Acids M. Kobayashi;N. Garti;K. Sato(eds.)
 24. M. Gotoh
 25. J. Phys. Chem. v.95 R. M. Kenn;C. Bohm;A. M. Bibo;I. R. Peterson;H. Mohwald;J. Als-Nielsen;K. Kjaer
 26. Nippon Kagaku Zasshi v.84 R. Gotoh;T. Takenaka
 27. Memo. Fac. Sci. Kyushu Univ. v.C4 Y. Koga;R. Matsuura
 28. J. Chem. Phys. v.63 S. Hayashi;J. Umemura
 29. J. Chem. Phys. v.68 J. Umemura
 30. J. Mol. Struct. v.36 J. Umemura
 31. J. Mol. Struct. v.69 S. Hayashi;J. Umemura;R. Nakamura
 32. J. Mol. Spectrosc. v.9 R. F. Holland;J. R. Nielsen
 33. Acta Crystallogr. v.16 R. F. Holland;J. R. Nielsen
 34. Thin Solid Films v.201;211 T. Hasegawa;J. Umemura;T. Takenaka
 35. J. Chem. Phys. v.87 P. T. T. Wong;T. E. Chagwedera;H. H. Mantsch
 36. Chem. Lett. T. Kajiyama;N. Morotomi;M. Uchide;Y. Oishi