Preparation and Analysis of Copper(Ⅱ) Acetate Amide Complexes

Copper(Ⅱ) Acetate Amide 착물의 합성 및 분석

 • 서필자 (동의대학교) ;
 • 최홍대 (동의대학교)
 • Published : 19990600

Abstract

Keywords

References

 1. Inorg. Mucl. Chem. Lett. v.16 Larworthy, L. E.;Tabatabai, J. M.
 2. Chem. Rev. v.64 Kato, M.;Jonassen, H. B.;Fanning, J. C.
 3. Comprehensive Coordination Chemistry v.5 Wilkinson G.(Ed.)
 4. Inorg. Chim. Acta. v.125 Murakami, T.;Hatano, M.
 5. J. Am. Chem. Soc. v.92 Balahura, R. J.;Jodan, R. B.
 6. J. Mol. Struct. v.54 Lees, A. J.;Straughan, B. P.;Gardiner, D. J.
 7. J. Mol. Struct. v.71 Lees, A. J.;Straughan, B. P.;Gardiner, D. J.
 8. Nature Tsuchida, R.;Yamada. S.
 9. J. Mol. Struct. v.11 Heynes, A. M.
 10. Inorg. Chem. v.121 Mathey, Y.;Greig, D. R.;Schriver, D. F.
 11. Spectrochim. Acta v.41A Powell, D. B.;Woollins, A.
 12. High Resolution Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Emsley, J. W.;Feeney, J.;Sutcliffe, L. H.
 13. J. Chem. Soc. Figgis, B. N.;Martin, R. L.
 14. Inorg. Chem. v.9 Jotham, R. W.;Kettle, S. F. A.
 15. Inorg. Chim. Acta v.73 Bukowska-Strazyzewska, M.;Skoweranda, J.;Heyduk, E.;Mrozinski, J.
 16. Bull. Chem. Soc. Jpn. v.30 Yamada, S.;Nakamura, H.;Tsuchida, R.
 17. Otkrytiya Izobret. v.27 Solodovnikov, V. V.;Selemeneva, Z. I.;Streltsova, C. I.;Kusin, V. V.;Smirnov, A. A.
 18. Comprehensive Coordination Chemistry v.3 Wilkinson G.(Ed.)