Surfactants

계면활성제

 • Kim, Duck-Hee (Department of Chemistry, Chung-Ang University) ;
 • Chang, Suk-Kyu (Department of Chemistry, Chung-Ang University) ;
 • Park, Sung-Woo (Department of Forensic Science, The National Institute of Scientific Investigation)
 • Published : 2000.04.25

Abstract

Keywords

References

 1. Introduction to Micellar Electrokinetic Chromatography J. Vindevogel;P. Sandra
 2. Biochim Biophysics. Acta. v.52 A. G. Lloyd(et al.)
 3. Chemical Analysis v.12 Systematic Analysis of Surface Active Agents(2nd ed) M. J. Rosen;H. A. Goldsmith
 4. Otkritiya Izobret v.22 V. N. Ivanov;A. M. Chaplanova;T. N. Malakova
 5. Zavod. Lab. v.50 V. P. Sokolov;T. V. Sapelmikova;P. P. Onishchenko
 6. Chemical Analysis v.12 Systematic Analysis of Surface Active Agents(2nd ed) M. J. Rosen;H. A. Goldsmith
 7. 日本分析化學會編 改訂 2 版 分析化學便覽
 8. 油化學 v.18 山中
 9. Chemical Analysis v.12 systematic Analysis of Surface Active Agents(2nd ed) M. J. Rosen;H. A. Goldsmith
 10. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 11. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 12. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.65 G. Carminati;L. Cavalli;F. Buosi
 13. Nature v.164 J. Oliver;C. Preston
 14. Analyst v.103 L. Favretto;B. Tander;F. Tunis
 15. Analyst v.115 M. E. Leon-Gonzalez;M. J. Stantos-Degado;L. M. Polo-Diez
 16. Anal. Chem. Acta. v.239 J. S. Lancaster;P. J. Worsfold
 17. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.43 S. Lee;N. A. Puttnam
 18. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.66 H. T. Kalinoski;A. Jensen
 19. J. Chromatogr v.474 J. D. Pinkston;D. J. Blowling; T. R. Delaney
 20. J. Chromatogr. v.323 K. Levsen;W. Wagner-Redeker;K. H. Schafer
 21. Anal. Chem. v.57 M. Ahel;W. Gier
 22. J. Chromatogr. v.393 Y. Kondoh;S. Takano
 23. J. liq. Chromatogr. v.4 V. R. Kaufman;N. Garti
 24. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.60 N. Garti;E. Wellner;A. Aserin;S. Sarig
 25. J. Amer. Oil Chem Soc. v.64 M. E. A. P. Jaspers;F. F.van Leeuwen;H. J. W. Nieuwenhuis;G. M. Vianen
 26. J. Chromatogr. v.541 Y. Kondoh;A. Yamada;S. Takano
 27. Chromatographia v.29 S. C. Rastogi
 28. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 29. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 30. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.64 M. J. Rosen;F. Zhao;D. S. Murphy
 31. Tenside Surf. Det. v.28 no.5 N. Buschmann
 32. J. Chromatogr v.267 J. Kawase;K. Tsuji;Y. Yasuda
 33. 日本分析化學會 第40回年會講演要旨集 近藤直樹;德田一;松本 淸
 34. J. Chromatogr v.516 H. T. Rasmussen;H. M. McNair
 35. Yakagaku v.28 S. Matsutani;T. Shige;T. Nayai
 36. Anal. Chem v.60 W. G. Kuhr;E. Yeung
 37. J. Chromatogr. A. v.689 P. L. Desbene;C. M. Rony
 38. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.42 T. H. Lidicoet;L. H. Smithson
 39. Bunseki-Kuyaku v.14 S. Nishi
 40. Shokuhin Eiseigaku Zasshi v.16 S. Watanabe;M. Nukiyama;F. Tagaki;K. Tida;Y. Wada
 41. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.36 J. D. Knight;R. House
 42. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.49 H. Y. Lew
 43. Analyst v.87 D. C. Abbott
 44. 分析化學 v.31 長谷川;山中;십
 45. 化粧品種別許可基準1994 厚生省藥務局審査課 監修
 46. Nature v.160 S. R. Epton.
 47. Introduction to Surfactant Analysis D. C. Cullum
 48. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.43 R. H. Burttschell
 49. 藥師日報社 化粧品原料基準(第二版) 日本公定書協會 編
 50. 化粧品原料基準(第二版) 日本公定書協會 編
 51. J. Chromatogr. v.205 M. Kudoh;S. Fudano;S. Yamaguchi
 52. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.63 Q. W. osburn
 53. J. Chromatogr v.371 G. R. Bear
 54. Anal. Chem. v.52 A. Nakae;K. Tsuji;M. Yamamaka
 55. Anal. Chem. v.61 M. A Castles;B. L. Moore;S. R. Ward
 56. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.44 S. Lee;N. A. Puttnam
 57. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.59 J. D. Mcclure
 58. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.65 R. Diez;A. Morra
 59. J. Chromatogr. v.264 J. Kawase;H. Ueno;K. Tsuji
 60. Chem. Lett v.549 G. Muto;A. Nakae
 61. Commun. Jorn. Com. Esp. Oeterg.(14th) A. Nakae;K. Tsuji
 62. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.44 H. Y. Lew
 63. J. Chromatogr. v.156 A. Nakae;K. Kunihiro
 64. 界面活性劑の分析と試驗法 北原文雄;早野茂夫;原一郞編
 65. Anal. Chem. v.49 N. Parris;W. M. Linfield;R. A. Barford
 66. 油化學 v.39 黑岐;古垣;松永;湯;万羽
 67. Anal. Chem. v.62 M. L. Trehy;W. E. Giedhil;R. G. Orth
 68. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.40 E. A. Sitzkorn;A. B. Carel
 69. Idem. Trans. Faraday Soc. v.44
 70. Anal. Sci. v.2 Y. Kondoh;S. Takano
 71. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.58 K. Nakamura;Y. Morikawa
 72. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 73. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.64 S. Takano;Y. Kondoh
 74. Anal. Chem. v.52 A. Nakae;K. Tsuji;M. Yamamaka
 75. Anal. Chem. v.63 P. MacCarthy;R. W. klusman;S. W. Cowling
 76. 分析化學 v.37 高野;長谷川;大家
 77. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.40 L. D. Metcalfe
 78. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.64 M. Kanesato;K. Nakamura;O. Nakata;Y. Morikawa
 79. Chemical Analysis v.12 systematic Analysis of Surface Active Agents(2nd ed) M. J. Rosen;H. A. Goldsmith
 80. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 81. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.66 P. R. Geissler
 82. J. Amer. oil Chem. Soc. v.40 A. E. tomas(et al.)
 83. Analyst v.81 A. Barber;C. C. T. Chinnick;P. A. Lincoln
 84. Analyst. v.99 K. Tsuji;M. Kotsuji
 85. J. Chromatogr. v.287 M. Kudoh;H. Ozawa;S. fundano;K. Tsuji
 86. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 87. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.55 N. Parris
 88. Anal. Chem. v.64 D. Zhou;D. J. Pietrzyk
 89. J. Chromatogr. v.134 A. Nakae;K. Kunihiro
 90. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.59 K. Nakamura;Y. Morikawa
 91. J. Chromatogr. v.187 A. Nozawa;T. Ohnuma
 92. 分析化學 v.40 正留;今任;石橋
 93. 工化誌 v.70 小島;岡
 94. 分析化學 v.32 長谷川;山中
 95. Int. J. Environ. Anal. Chem v.34 K. Inabe;K. Amano
 96. Beckman Instruments Micellar Electrokinetic Chromatography S. Terabe
 97. 油化學 v.11 伊澤康司;中川 修;木村和三郞
 98. J. Chromatogr. v.505 H. T. Kalinoski;L. O. Hargiss
 99. 新版界面活性劑分析法 界面活性劑分析硏究會編
 100. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.49
 101. 日本化粧品技術者會誌 v.10 橫內;西谷
 102. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.61 K. Nakamura;Y. Morikawa
 103. Shokuhin Eiseigaku Zasshi v.16 M. Imaida;T. Suminoto;M. Yada;M. Yoshida;K. Koyama;N. Kunita
 104. J. Amer. Oil Chem. Soc. v.54 S. Takano;M. Kuzukawa;M. Yamanaka
 105. 化學と工業 v.64 中村;田中;山村;武田
 106. 分析化學 v.39 正留;今任;石橋
 107. Anal. Chem. Acta. v.236 C. Zhou;A. Bahr;G. Schwedt
 108. JIS K3362 合成洗劑試驗方法
 109. Chemical Analysis v.12 Systematic Analysis of Surface Active Agents(2nd ed) M. J. Rosen;H. A. Goldsmith
 110. J. Chromatogr. v.295 M. Kudoh;M. Kotsuji;S. Fundano;K. Tsuji
 111. J. Chromatogr v.267 J. Kawase;K. Tsuji;Y. Yasuda;K. Yashima