GC-MS를 이용한 소변 중 Diclofenac 및 대사체 분석

Determination of diclofenac and its metabolites in human urine by GC-MS

 • 정지혜 (경희대학교 약학대학 약학과) ;
 • 허훈 (경희대학교 약학대학 약학과) ;
 • 이원웅 (경희대학교 약학대학 약학과) ;
 • 홍종기 (경희대학교 약학대학 약학과)
 • 투고 : 2008.10.31
 • 심사 : 2008.12.04
 • 발행 : 2008.12.25

초록

본 연구는 건강한 성인남자로부터 비스테로이드성 항염증제인 diclofenac약물을 복용 후 26시간 동안 배설된 소변을 채취하여 이 약물의 대사과정과 배설에 대하여 연구를 수행하였다. 소변 중에 diclofenac의 포합대사체를 검출하기 위하여 산가수분해 과정을 수행하였고 이 과정에서 diclofenac과 대사체들은 탈수반응에 의해 락탐환이 형성되어 이들의 극성은 산성에서 염기성으로 전환된다. 그러나 변환된 락탐환은 염기조건에서 수산화이온에 의해 쉽게 분해가 일어나므로 오히려 염기성 조건에서의 추출율이 낮아지는 경향이 있어 적정 추출 조건에 대하여 연구하였다. 미량의 대사체 검출을 위하여 trimethylsilylation (TMS) 유도체 반응을 시킨 후 gas chromatograph-mass spectrometer (GC-MS)를 이용하여 분석하였다. 본 연구를 통해 4개의 대사체를 검출할 수 있었으며, 이들은 모두 산화과정에 의해 약물모핵에 hydroxylation된 화합물이었다. 각 대사체는 질량스펙트럼의 해석과 이전 연구결과의 비교를 통하여 구조가 규명되었으며, 이를 바탕으로 시간에 따른 모 약물과 대사체의 배설율을 조사하였다. 본 실험 결과로부터 diclofenac의 체내 대사 경로를 제안하였다.

참고문헌

 1. L. L. Brunton, J. S. Lazo and K. L. Parker, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill, 2006
 2. 의약화학, 의약화학 편집위원회, p. 85-106, 신일상사, 2004
 3. T. Hirai, S. Matsumoto and I. Kishi, J. Chromatogr. B, 692, 375(1997) https://doi.org/10.1016/S0378-4347(96)00509-9
 4. P. Dorado, R. Berecz, M. C. Caceres and A. L. Lerena, J. Chromatogr. B, 789, 437(2003) https://doi.org/10.1016/S1570-0232(03)00137-5
 5. A. Shafiee, M. Amini and M. Hajmahmodi, J. Sci. I. R. Iran, 14, 21(2003)
 6. B. M. El Haj, A. M. Al Ainri, M. H. Hassan, R. K. Bin Khadem and M. S. Marzouq, Foren. Sci. Inter., 105, 141(1999) https://doi.org/10.1016/S0379-0738(99)00106-1
 7. G. Gonzalez, R. Ventura, A. K. Smith, R. Torre and J. Segura, J. Chromatogr. A, 719, 251(1996) https://doi.org/10.1016/0021-9673(95)00370-3
 8. A. Sioufi, F. Pommier and J. Godbillon, J. Chromatogr., 571, 87(1991) https://doi.org/10.1016/0378-4347(91)80436-G
 9. W. Blum, J. W. Faigle, U. Pfaar and A. Sallmann, J. Chromatogr. B, 685, 251(1996) https://doi.org/10.1016/S0378-4347(96)00198-3
 10. D. Stulten, M. Lamshoft, S. Zuhlke and M. Spiteller, J. Pharm. Biomed. Anal. 47, 371(2008) https://doi.org/10.1016/j.jpba.2008.01.024
 11. X. S. Miao, B. G. Koenig and C. D. Metcalfe, J. Chromatogr. A, 952, 139(2002) https://doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00088-2
 12. W. W. Lee, S. H. Ahn, S. W. Lee and J. Hong, Anal. Sci. Technol., 20, 315(2007)
 13. R. T. Morrison and R. N. Boyd, Organic Chemistry, Allyn and Bacon Inc, London, 1987
 14. J. Frau, M. Coll, J. Donoso, F. Munoz, B. Vilanova and F. Garcia-Blanco, Electron. J. Theor. Chem., 2, 5665 (1997)
 15. R. E. Billings, Drug Metab. Dispos., 13, 287(1985)
 16. C. R. Creveling, N. Dalgard, H. Shimizu and J. W. Daly, Mol. Pharmacol., 6, 691(1970)
 17. T. Leemann, C. Transon and P. Dayer, Life Sci., 52, 29(1993) https://doi.org/10.1016/0024-3205(93)90285-B
 18. B. Boudikova, C. Szumlanski, B. Maidak and R. Weinshilboum, Clin. Pharmacol. Ther., 48, 381(1990) https://doi.org/10.1038/clpt.1990.166