1-Aza-12-Crown-4-Styrene-DVB 합성수지 흡착제에 의한 우라늄(VI) 이온의 흡착

Adsorption of Uranium (VI) Ion on the 1-Aza-12-Crown-4-Styrene-DVB Synthetic Resin Adsorbent

 • 투고 : 2008.02.19
 • 심사 : 2008.04.07
 • 발행 : 2008.06.10

초록

1%, 2%, 4% 및 8%의 가교도를 가진 스타이렌(제4류 위험물) 디비닐벤젠 공중합체에 1-aza-12-crown-4 거대고리 리간드를 치환반응으로 결합시켜 cryptand계 이온교환 수지들을 합성하였다. 이들 수지의 합성은 염소 함량, 원소 분석, 전자현미경 그리고 IR-스펙트럼으로 확인하였다. 우라늄(${UO_2}^{2+}$) 이온의 흡착에 미치는 pH, 시간, 수지의 가교도 그리고 용매의 유전상수에 따른 영향들을 조사한 결과 우라늄 이온은 pH 3 이상에서 큰 흡착율을 보였으며, 금속 이온들의 흡착 평형은 2 h 정도였다. 한편, 에탄올 용매에서 수지에 대한 흡착 선택성은 우라늄(${UO_2}^{2+}$) > 니켈($Ni^{2+}$) > 가돌리늄($Gd^{3+}$) 이온이었고, 우라늄 이온의 흡착력은 1%, 2%, 4% 및 8%의 가교도 순이었으며, 용매의 유전상수 크기에 반비례하였다.

참고문헌

 1. L. F. Lindoy, K. R. Adam, D. S. Bladwine, A. Bashall, M. McPartlin, and H. R. Powell, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 237 (1994)
 2. M. A. Ahearn, J. Kim, A. J. Leong, L. F. Lindoy, G. V. Meehan, and O. A. Mattews, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 3591 (1996)
 3. P. G. Grimslery, L. F. Lindoy, H. C. Lip, R. J. Smith, and J. T. Baker, Aust. J. Chem., 30, 2095 (1977) https://doi.org/10.1071/CH9772095
 4. J. Kim. T. H. Ahn, M. R. Lee, M. H. Cho, and S. J. Kim, J. Kor. Chem. Soc., 43, 167 (1999)
 5. K. W. Chi, Y. S. Ahn, K. T. Shim, H. Huh, and J. S. Ahn, Bull. Kor. Chem. Soc., 23, 688 (2002) https://doi.org/10.5012/bkcs.2002.23.5.688
 6. H. K. Frensdorff, J. Am. Chem. Soc., 93, 4684 (1971) https://doi.org/10.1021/ja00748a006
 7. H. C. Lip, L. F. Lindoy, J. H. Rea, R. J. Smith, K. Henrick, M. Mcpartin, and P. A. Tasker, Inorg. Chem., 19, 3360 (1980) https://doi.org/10.1021/ic50213a030
 8. K. S. Huh and S. G. Sin, J. Korean Ind. Eng. Chem., 9, 680 (1998)
 9. Y. J. Park, K. K. Park, M. Y. Suh, S. K. Yoon, K. S. Choi, K. Y. Jee, and W. H. Kim, J. Kor. Chem. Soc., 44, 305 (2000)
 10. M. Y. Suh, S. C. Sohn, C. H. Lee, K. S. Choi, D. Y. Kim, Y. J. Park, K. K. Park, K. Y. Jee, and W. H. Kim, J. Kor. Chem. Soc., 44, 526 (2000)
 11. G. Bombieri and G. Depaoli, Inorg. Chem. Acta., 18, 123 (1976)
 12. T. Hayashita, J. H. Lee, S. Chem, and R. A. Bartsch, Anal. Chem., 63, 1844 (1991) https://doi.org/10.1021/ac00017a032
 13. E. Blasius and K. P. Janzen, Pure & Appl. Chem., 54, 2115 (1982) https://doi.org/10.1351/pac198254112115
 14. E. Blasius and P. G. Maurer, Makromol. Chem., 178, 649 (1977) https://doi.org/10.1002/macp.1977.021780302
 15. Y. C. Ha, J. Kor. Chem. Soc., 23, 136 (1976)
 16. H. Egawa, T. Nonaka, and M. Ikari, J. Appl. Poly. Sci., 29, 2045 (1984) https://doi.org/10.1002/app.1984.070290613
 17. S. K. Park and J. T. Kim, J. Korean Ind. Eng. Chem., 6, 1004 (1995)
 18. S. H. Lee, K. R. Kim, J. S. Shon, J. H. Yoo, and H. S. Chung, J. Ind. Eng. Chem., 5, 296 (1999)
 19. J. G. Oh, J. Kor. Chem. Soc., 48, 215 (2004) https://doi.org/10.5012/jkcs.2004.48.2.215
 20. K. B. Chung, H. H. Kim, and S. H. Chang, J. Ind. Eng. Chem., 6, 8 (2000)
 21. M. Y. Suh, T. Y. Eom, I. S. Suh, and S. J. Kim, Bull. Kor. Chem. Soc., 8, 366 (1987)
 22. Y. Marcus, Introduction to liquid state chemistry, John Wiley & Sons, London (1977)
 23. C. J. Pederson, J. Am. Chem. Soc., 92, 386 (1970) https://doi.org/10.1021/ja00705a605