DOI QR코드

DOI QR Code

양쪽성 메조 포러스 실리카에 의한 수용액 속의 MX의 흡착

Adsorption of MX (3-chloro-4 (dichloromethyl)-5-hydroxy-2-(5H)-furanone) on amphiphilic mesoporous silica in aqueous solution

 • Yoo, Eun-Ah (Department of Chemistry, Sungshin Women's University) ;
 • Chung, Kang-Sup (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources(KIGAM))
 • 투고 : 2011.02.11
 • 심사 : 2011.03.21
 • 발행 : 2011.04.25

초록

본 연구에서는 양쪽성 메조 다공성 실리카를 다양한 조건(용매, 계면활성제와 올리고머의 량, 용액의 pH)에서 합성하였다. 메조 다공성 실리카를 사용하여 염소 소독으로 인해 음용수 중에 미량 존재하는 변이원성 물질인 MX (3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2-(5H)-furanone)의 흡착에 관한 특성을 연구하였다. 소수성과 친수성의 양쪽성 폴리우레탄 올리고머를 사용하여 합성된 메조다공성 실리카의 경우 뛰어난 흡착특성을 나타내었다. 그리고 보조 계면 활성제의 경우에는 비이온성이며 분자량이 큰 폴리 에틸렌 프로필렌 옥사이드(PEO-PPO)를 사용하여 합성된 메조 다공성 실리키가 가장 좋은 흡착 특성을 보였다.

참고문헌

 1. Kresge, C. T., Leonowicz, M. E., Roth, W. J., Vartuli, J. C. and Beck, J. S., Nature, 359-710(1992).
 2. Beck J. S. and Vartuli J. C., J. Am. Chem. Soc., 114, 10834(1992). https://doi.org/10.1021/ja00053a020
 3. Bonneviot, L., Giasson, S., Kaliaguine, S. and Stocker, M., Microp. Mesop. Mater. (Editorial), 44-45(2001).
 4. Ulrich, R., Toombes, G., Gruner, E. S., S. M. and Wiesner, U., J. Am. Chem. Soc. (Article), 125(43), 13084-13093 (2003). https://doi.org/10.1021/ja0355170
 5. Lachlan, M. J., Ginzburg, M. and Coombs, N., J. Am. Chem. Soc. (Article), 122(16), 3878-3891(2000). https://doi.org/10.1021/ja992006y
 6. Hartmann, M., Racouchot, S. and Bischof, C., Micro. Meso. Mater., 27, 309-320(1999). https://doi.org/10.1016/S1387-1811(98)00264-9
 7. Bois, L., Bonhomme, A., Ribes, A., Pais, B., Raffin, G., Tessier, F. and Colloi. Surf., A. Physicochemical Eng.Aspects, 221, 221-230 (2003). https://doi.org/10.1016/S0927-7757(03)00138-9
 8. Sayari, A., Hamoudi, S. and Yang, Y., Chem. Mater., 17, 212-216(2005). https://doi.org/10.1021/cm048393e
 9. Yoshitake, H., Yokoi, T. and Tatsumi, T., Chem. Mater., 15, 1713-1721(2003). https://doi.org/10.1021/cm0218007
 10. Araujo, A. S., Aquino, J., Souza, M. and Silva, A., J. Solid State Chem., 171, 371-374(2003). https://doi.org/10.1016/S0022-4596(02)00215-3
 11. Newalkar, B. L., Choudary, N. V. and Turaga, U., etc., Micro. Meso. Mater., 65, 267-276(2003). https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2003.08.008
 12. Yamashita, H., Maekawa, K., Nakao, H. and Anpo, M., Appl. Surf. Sci., 237, 393-397(2004). https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.06.134
 13. Zao, Y. S., Ding, M. Y. and Chen, D. P., Anal. Chim. Acta, 542, 193-198(2005). https://doi.org/10.1016/j.aca.2005.04.005
 14. Kim, J. Y., Shim, S. B. and Shim J. K., J. Appl. Polymer Sci., 87, 1666-1677(2003). https://doi.org/10.1002/app.11610
 15. Sierra, L., Lopez, B., Guth, J. L., Micro. Meso. Mater., 39, 519-527(2000). https://doi.org/10.1016/S1387-1811(00)00227-4
 16. Pasqua, L., Testa, F., Aiello, R., Di Renzo, F. and Fajula, F., Micro. Meso. Mater., 44/45, 111-117(2001). https://doi.org/10.1016/S1387-1811(01)00174-3