DOI QR코드

DOI QR Code

Trade Routes, Trading Centers and the Emergence of the Domestic Market in Azerbaijan in the Period of Arab-Khazar Domination on the Silk Road

 • ASADOV, FARDA (Islamic history at the Institute of Oriental Studies)
 • Published : 2019.06.15

Abstract

Bloody wars between Arab Muslims and Khazar Turks in the Caucasus continued for a more than a hundred years from the mid $7^{th}$ century to the end of the $8^{th}$ century CE. The Khazar state survived but had to withdraw from Caucasian Albania, the present territory of the Republic of Azerbaijan. However, the Khazars managed to expand their political control over the trade routes north-east and north-west of the Caucasian ridge. A trade partnership was established between former rival powers in the region that allows us to call the period after the end of the Arab-Khazar wars up to the time of the collapse of the Khazar state in the middle of the 10th century an era of Arab-Khazar partnership and domination of the Silk Road. This article highlights the impact made by geopolitical shifts in the regions of the time upon international trade tracks and particularly on the development of trade facilities, infrastructure, and local production in Azerbaijan, which became a major transit country of goods from the north to markets in the Muslim Near East.

References

 1. Al-Beladsori, I. A. I. Y. I. D. 1866. Liber Expugnationis Regionum. Leiden: Brill.
 2. Al-Djahiz, A. U. A. I. B. 1932. "At-Tabassur bi at-Tidjara." Revue de l'Academie Arabe de Damas 12: 326-351.
 3. Al-Idrisi, A.-S. 2002. Kitab Nuzhat al-Mushtaq fi-Khtiraq al-Afaq. Cairo: Maktabat al-thaqafa al-diniyya.
 4. Alikberov, А. К. 2003. Epokha Klassicheskogo Islama na Kavkaze. Abu Bakr ad-Darbandi I yego Sufiyskaya Entsiklopediya "Rayhan al-khaqaiq" (XI-XII vv.). Moscow: Vostochnaya literatura RAN.
 5. Al-Istakhri, A. I. A.-F. 1967. Discriptio Ditionis Moslemicae (Kitab Masalik al-Mamalik). Leiden: Brill.
 6. Al-Istakhri, I. b. M. A.-K. 1961. Al-Masalik wa al-Mamali. Cairo: Wizarat as-saqafa wa alirshad al-qaumi.
 7. Al-Istakhri, A. I. I. I. M. 1927. Kitab Masalik al-Mamalik. Leiden: Brill.
 8. Al-Kufi, A. M. A. I. A. 1991. Kitab al-Futuh, Dar al-adwa li at-taba a wa an-nashr va at-tauzic.
 9. Al-Masudi, A. A.-H. A. I. A.-H. 2005. Muruj adh-Dhahab wa ma'adin al-Jawhar. Beirut: Dar Sadir.
 10. Al-Moqaddasi, S. A.-D. A. A. M. I. A. I. A. B. 1906. Descriptio Imperii Moslemici (Ahsan attaqasim fi ma'rifat al-aqalim). Leiden: Brill.
 11. Аliyeva, М. 2014. "Neftedobicha v Azerbaijane v Drevnosti i Srednevekovye." IRS, 1 (67): 32-37.
 12. Artamonov, М. I. 1962. Istoriya Khazar. Leningrad: Ermitazh.
 13. Asadov, F. M. 2012. "Khazaria, Vizantiya i Arabskiy Khalifat v Borbe za Kontrol nad Torgovimi Putyami Evrazii v IX-X vv." Kavkaz i Globalizatsiya 6 (4): 159-172.
 14. Asadov, F. M. 2016. "Reinstatement of the Long-Distance International Trade after the Arab Conquest: Khazar-Arab Partnership on Silk Road in IX-X Centuries." Acta Via Serica 1: 33-50.
 15. Ashurbeyli, S. 1983. Gosudarstvo Shirvanshakhov. Baku: Elm.
 16. Ashurbeyli, S. 1990. Ekonomicheskiye i Kulturniye Svyazi Azerbaijana s Indiyey v Sredniye Veka. Baku: Elm.
 17. Bakikhanov, А.-К. А. 1991. Gulistan-i Iram. Baku: Elm.
 18. Bartold, V. V. 1963a. "Arabskiye Izvestiya o Rusakh." In Sochineniya. V. II (1), edited by B. G. Gafurov, 810-858. Moscow: Izdatelstvo Vostochnoy Literaturi.
 19. Bartold, V. V. 1963b. "Mesto Prikaspiyskikh Oblastey v Istorii Musulmanskogo Mira." In Sochinenniya, v. II, pt. 1, edited by B. G. Gafurov, 649-772. Moscow: Izdatelstvo Vostochnoy Literaturi.
 20. Bartold, V. V. 1963c. "Turkestan v Epokhu Mongolskogo Nashestviya." In Sochineniya. v. I, edited by I. P. Petrushevski, 45-601. Moscow: Izdatelstvo Vostochnoy Literaturi.
 21. Brook, K. A. 2006. The Jews of Khazaria. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 22. Buniyatov, Z. 1965. Azerbaijan v VII - IX vv. Baku: Izadatelstvo Akademii Nauk Azerbaijanskoy SSR.
 23. Dixon, D. F. 1998. "Varangian-Rus Warrior-Merchants and the Origin of the Russian State." Journal of Macromarketing 18 (1): 50-61. https://doi.org/10.1177/027614679801800107
 24. Dozy, R. P. 1881. Supplement aux Dictionnaires Arabes. Leiden: Brill.
 25. Dunlop, D. M. 1954. The History of the Jewish Khazars. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 26. Gadjiyev, M. S. 2009. "Strabon o Karavannoy Torgovle Aorsov." In "Doroga Strabona" Kak Chast Velikogo Shelkovogo Puti, edited by S. G. Klyastorny and Sh. M. Мustayev, 27-32. Samarkand-Tashkent: SMI-Asia.
 27. Golden, P. B. 2004. "Khazar Turkic Ghulâms in Caliphal Service." Journal Asiatique 292 (1-2): 279-309. https://doi.org/10.2143/JA.292.1.556639
 28. Golden, P. B. 2005. "Khazarica: Notes on Some Khazar Terms." Turkic Languages 9 (2): 205-222.
 29. Gordon, M. S. 2001. The Breaking of a Thousand Swords. A History of Turkish Military in Samarra (AH 200-275/815-889). Albany, NY: State University of New York Press.
 30. Gumilev, L. N. 1993. Drevniye Tyurki. Moscow: Klyshnikov-Komarov i Co.
 31. Ibn Haukal, A. A.-K. 1967. Liber Imaginis Terrae (Kitab surat al-ard). Leiden: Brill.
 32. Gumilev, L. N. 1992. Kitab Surat al-Ard. Beirut: Manshurat Dar Maktabat al-Hayat.
 33. Ibn Khordadbeh, 1986. Kniga Putey I Stran (Kitab al-Masalik va al-Mamalik). Peevods Arabskogo, Kommentarii, Issledovaniye, Ukazateli I Karti Naili Velikhanovoy. Baku: Elm.
 34. Ibn Khordadhbeh, A. A.-K. U. I. A. 1967. Kitab al-Masalik wa'l-Mamalik. Leiden: Brill.
 35. Jafarov, M. V. 2013. "Kuficheskiye Moneti, Naydenniye na Territorii Yugo-Vostochnogo Regiona Azerbaijanskoy Respubliki (Konets VII - Pervaya Polovina VIII Vekov)." Ucheniye Zapiski Orlovskogo Gosudarstevennogo Universiteta 2 (52): 21-26.
 36. Jiddi, G. А. 1981. Srednevekoviy Gorod Shamakha (IX - XVII veka). Baku: Elm.
 37. Kalankatuatsi, М. 1984. Istoriya Strani Aluank. Erevan: Matenadaran.
 38. Klyashtorny, S, G, and T. I. Sultanov. 2009. Gosudarstva Evraziyskikh Narodov: Ot Drevnosti k Novomu Vremeni. St. Petersburg: Sank-Peterburgskiy tsentr vostokovednikh issledovaniy.
 39. Kmietowicz, F. 1970. "The Term of Radaniyya in the Work of Ibn Khurdadbeh." Folia Orientalia 11: 163-173.
 40. Kodama, I. D. F. 1967. Excerpta e Kitab al-Kharadj. Leiden: Brill.
 41. Kokovtsov, P. K. 1932. Evreysko-Khazarskaya Perepiska. Leningrad: Izadatelsto Akademii Nauk SSSR.
 42. Kovalev, R. K. 2001. "Mint Output in Tenth-Century Bukhara: A Case Study of Dirham Production and Monetary Circulation in Northern Europe." Russian History 28 (1): 245-271. https://doi.org/10.1163/187633101X00145
 43. Kovalev, R. K. 2005. "Commerce and Caravan Routes Along Northern Silk Roads (sixth-ninth centuries). Part I: The Western Sector." Archivum Eurasiae Medii Aevi 14: 55-105.
 44. Kovalevskiy, A. P. 1956. Kniga Akhmada Ibn Fadlana o Yego Puteshestvii na Volgu v 921-922 gg. Kharkov: Kharkov University Press.
 45. Kradin, N. N. 2000. "Kochevniki, Mir-Imperii I Sotsialnaya Evolutsiya." In Alternativniye Puti k Tsivilizatii, edited by N. N. Kradin, D.M. Bondarenko, and V. A. Lynsha, 314-335. Moscow: Logos.
 46. Kunik, А. А. 1903. Izvesiya al-Bekri I Drugikh Avtorov o Rusi I Slavyanakh, Ch. 2. St. Petersburg: Imperatorskaya Akademiya Nauk.
 47. Le Strange, G. 1905. The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of Timur. New York, NY: Barnes & Noble.
 48. Mamleeva, L. А. 1999. "Stanovleniye Velikogo Shelkovogo Puti v Sisteme Transtsivilizatsionnogo Zaimodeystviya." Vita Antiqua 2: 53-61.
 49. Marquart, J. 1903. Osteuropeaische und Ostasiatische Streifzeuge; Ethnologische und Historisch-Topographische Studien zur Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts (ca. 840-940). Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung.
 50. Melikov, R. 2009. "Uchastiye Antichnoy Albanii v Mezhdunarodnoy Torgovle." In 'Doroga Strabona' Kak Chast Velikogo Shelkovogo Puti, edited by S. G. Klyastorny and Sh. М. Мustafayev, 67-80. Samarkand-Tashkent: SMI-Asia.
 51. Menandr, 1860. "Prodolzheniye Istorii Agafiyevoy." In Vizaniyskiye Istoriki: Deksipp, Evnapiy, Olimpiador, Malkh, Petr Patritsiy, Kandid, Nonnos I Feofan Vizaniyets, translated from the Greek by Spyridon Destunis, 311-470. St. Petersburg: Tipografiya Leonida Demisa.
 52. Minorski, V. F. 1963. Istoriya Shirvana I Derbenta X-XI vekov. Moscow: Izdatelstvo Vostochnoy Literaturi.
 53. Minorsky, V., and A. I. L. A. Munajjim Bashi. 1958. A History of Sharvan and Darband in the 10th-11th Centuries. Cambridge: Heffer.
 54. Nestor, 1991. Povest Vremennikh Let. Podqotovka teksta, Perevod, Statyi I Kommentarii D. S. Likhatshova. 2-ye Izdaniye. St. Petersburg: Nauka.
 55. Rajabli, А. 1997. Numizmatika Azerbaijana. Baku: Elm ve Khayat.
 56. Sakharov, А. N. 1980. Diplomatiya Drevney Rusi: IX - Pervaya Polovina XV. Moscow: Mysl.
 57. Sharifli, М. Kh. 2012. Feodalniye Gosudarstva Azerbaijana Vtoroy Polovini IX-XI Vekov. Baku: Kavkaz.
 58. Sinskaya, E. N. 1969. Istoricheskaya Geografiya Kulturnoy Flori (Na Zare Zemledeliya). Leningrad: Kolos.
 59. Strabo. 1964. Geografiya v 17 Knigakh. Pevevod, Statya I Kommentarii G. A. Stratanovskogo. Moscow: Nauka.
 60. Togan, Z. V. 1939. "Appendix "Rihlat Ibn Fadlan": Arabic Text of Meshhed Manuscript Copied, Compared with the Text by Yakut al-Hamavi and Published by Zaki Validi Togan." In Ibn Fadlan's Reisebericht edited by Z. V. Togan, 1-45. Leipzig: F. A. Brockhaus.
 61. Vaissiere, E. D. L. 2014. "Trans-Asian Trade or the Silk Road Deconstructed." In The Cambridge History of Capitalism, edited by L. Neal, 101-124. Cambridge: Cambridge University Press.
 62. Valikhanli, N. 2016. Azarbayjan VII-XII Asrlarda: Tarikh, Manbalar, Sharhlar. Baku: Elm.
 63. Vavilov, N. I. 1965. "Tsentri Proiskhozhdeniya Kulturnikh rasteniy." In Izbranniye Proizvedeniya, edited by F. Kh. Bakhteeva, 88-202. Leningrad: Nauka.
 64. Vizantiyets, F. 1860. "Vipiski iz 'Istorii' Feofana." In Vizaniyskiye Istoriki: Deksipp, Evnapiy, Olimpiador, Malkh, Petr Patritsiy, Kandid, Nonnos I Feofan Vizaniyets, translated from the Greek by Spyridon Destunis, 492-497. St. Petersburg: Tipografiya Leonida Demisa.
 65. Yakubovskiy, А. Yu. 1946. "O Russko-Khazarskikh I Russko-Kavkazskikh Otnosheniyakh v IX-X vv." Izvesiya AN SSSR. Seriya Istorii I Filosofii 5: 461-472.
 66. Zakhoder, B. N. 1962. Kaspiyskiy Svod Svedeniy o Vostochnoy Evrope. Gorgan I Povolzhye v IX-X vv. Moscow: Nauka.