JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Bulletin of the Korean Chemical Society
Journal homepage(new window)
Journal Basic Information
pISSN :
0253-2964 
eISSN :
1229-5949 
Journal DOI :
10.5012/bkcs 
Frequency :
Others 
Editor in Chief :
move
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Cytotoxic Isoflavanones from Uraria clarkei
 • Huang, Xiang-Zhong ; Bai, Xi-Shan ; Liang, Hui ; Wang, Chao ; Li, Wen-Juan ; Guo, Jun-Ming ; Jiang, Zhi-Yong ;
 • Bulletin of the Korean Chemical Society, volume 34, issue 5, 2013, Pages 1421~1424
 • DOI : 10.5012/bkcs.2013.34.5.1421
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • A Base Promoted Synthesis of N,N-dimethylformamidines
 • Li, Bao Lin ; Ding, Si Yi ; Ren, Yu Fei ; Wang, Liu Chang ; Jia, Yu Cai ; Zhang, Xi Quan ; Gu, Hong Mei ;
 • Bulletin of the Korean Chemical Society, volume 34, issue 5, 2013, Pages 1537~1540
 • DOI : 10.5012/bkcs.2013.34.5.1537
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • ERRATUM
 • Yun, Jin-Shik ; Kim, Soo ; Cho, Byung-Won ; Lee, Kwan-Young ; Chung, Kyung Yoon ; Chang, Wonyoung ;
 • Bulletin of the Korean Chemical Society, volume 34, issue 5, 2013, Pages 1595~1595
 • DOI : 10.5012/bkcs.2013.34.5.1595
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • ERRATUM
 • Park, Soojeong ;
 • Bulletin of the Korean Chemical Society, volume 34, issue 5, 2013, Pages 1596~1596
 • DOI : 10.5012/bkcs.2013.34.5.1596
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)