JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Cancer Stem Cells and Response to Therapy
 • Tabarestani, Sanaz ; Ghafouri-Fard, Soudeh ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 12, 2012, Pages 5947~5954
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.12.5947
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Burden of Hepatocellular Carcinoma in Asia
 • Fazeli, Zeinab ; Pourhoseingholi, Mohamad Amin ; Vahedi, Mohsen ; Zali, Mohammad Reza ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 12, 2012, Pages 5955~5958
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.12.5955
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • ABO and Rh Blood Groups and Risk of Colorectal Adenocarcinoma
 • Urun, Yuksel ; Ozdemir, Nuriye Yildirim ; Utkan, Gungor ; Akbulut, Hakan ; Savas, Berna ; Oksuzoglu, Berna ; Oztuna, Derya Gokmen ; Dogan, Izzet ; Yalcin, Bulent ; Senler, Filiz Cay ; Onur, Handan ; Demirkazik, Ahmet ; Zengin, Nurullah ; Icli, Fikri ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 12, 2012, Pages 6097~6100
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.12.6097
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
61
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
62
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
63
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
64
 • Association of Six Susceptibility Loci with Prostate Cancer in Northern Chinese Men
 • Zhang, Yu-Rong ; Xu, Yong ; Yang, Kuo ; Liu, Ming ; Wei, Dong ; Zhang, Yao-Guang ; Shi, Xiao-Hong ; Wang, Jian-Ye ; Yang, Fan ; Wang, Xin ; Liang, Si-Ying ; Zhao, Cheng-Xiao ; Wang, Fei ; Chen, Xin ; Sun, Liang ; Zhu, Xiao-Quan ; Zhu, Ling ; Yang, Yi-Ge ; Tang, Lei ; Jiao, Hai-Yan ; Huo, Zheng-Hao ; Yang, Ze ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 12, 2012, Pages 6273~6276
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.12.6273
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
65
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
66
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
67
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
68
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
69
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
70
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
71
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
72
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
73
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
74
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
75
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
76
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
77
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
78
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
79
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
80
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
81
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
82
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
83
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
84
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
85
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
86
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
87
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
88
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
89
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
90
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
91
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
92
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
93
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
94
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
95
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
96
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
97
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
98
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
99
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
100
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
101
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
102
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
103
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
104
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
105
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
106
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
107
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
108
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
109
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
110
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)