JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Herbal Remedies for Combating Irradiation: a Green Anti-irradiation Approach
 • Lachumy, Subramanion Jothy ; Oon, Chern Ein ; Deivanai, Subramanian ; Saravanan, Dharmaraj ; Vijayarathna, Soundararajan ; Choong, Yee Siew ; Yeng, Chen ; Latha, Lachimanan Yoga ; Sasidharan, Sreenivasan ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 14, issue 10, 2013, Pages 5553~5565
 • DOI : 10.7314/APJCP.2013.14.10.5553
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Effects of Garlic Oil on Pancreatic Cancer Cells
 • Lan, X.Y. ; Sun, H.Y. ; Liu, J.J. ; Lin, Y. ; Zhu, Z.Y. ; Han, X. ; Sun, X. ; Li, X.R. ; Zhang, H.C. ; Tang, Z.Y. ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 14, issue 10, 2013, Pages 5905~5910
 • DOI : 10.7314/APJCP.2013.14.10.5905
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • Roles of mTOR and p-mTOR in Gastrointestinal Stromal Tumors
 • Li, Jun-Chuan ; Zhu, Hong-Yu ; Chen, Ting-Xuan ; Zou, Lan-Ying ; Wang, Xiao-Yan ; Zhao, Hui-Chuan ; Xu, Jun ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 14, issue 10, 2013, Pages 5925~5928
 • DOI : 10.7314/APJCP.2013.14.10.5925
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
61
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
62
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
63
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
64
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
65
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
66
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
67
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
68
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
69
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
70
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
71
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
72
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
73
 • ANXA2 Regulates the Behavior of SGC-7901 Cells
 • Sun, Meng-Yao ; Xing, Rui-Huan ; Gao, Xiao-Jie ; Yu, Xiang ; He, Hui-Min ; Gao, Ning ; Shi, Hong-Yan ; Hu, Yan-Yan ; Wang, Qi-Xuan ; Xu, Jin-Hui ; Hou, Ying-Chun ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 14, issue 10, 2013, Pages 6007~6012
 • DOI : 10.7314/APJCP.2013.14.10.6007
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
74
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
75
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
76
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
77
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
78
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
79
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
80
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
81
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
82
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
83
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
84
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
85
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
86
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
87
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
88
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
89
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
90
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
91
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
92
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
93
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
94
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
95
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
96
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
97
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
98
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
99
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
100
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
101
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
102
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
103
 • Profile of Lung Cancer in Kuwait
 • El-Basmy, Amani ; Al-Mohannadi, Shihab ; Al-Awadi, Ahmed ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 14, issue 10, 2013, Pages 6181~6184
 • DOI : 10.7314/APJCP.2013.14.10.6181
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
104
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
105
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
106
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)